مدیریت عامل :

جناب آقای پیروز صالحی

ساعات تماس : 10 الی 19
تلفن : 32310005 – 074
فکس : 0007 3231 – 074
پست الکترونیکی : info@ِِhotelpasargad.com

مدیریت داخلی :

سرکار خانم فخاریان

ساعات تماس : 10لغایت 15تلفن : 32310005 – 074 داخلی200

پست الکترونیکی : info@ِِhotelpasargad.com

رزرواسیون اقامتی داخلی :

سرپرست :  سرکار خانم محمدی

ساعات تماس : 8 الی 16
تلفن 32310009 – 074

فکس : 0007 3231 – 074
همراه : ………………….
پست الکترونیکی : reservation@hotelpasargad.com

رزرواسیون اقامتی خارجی :

سرپرست : سرکار خانم غزال حاتمی

ساعات تماس : 9 الی 17
 تلفن 32310009 – 074
پست الکترونیکی : reservation@hotelpasargad.com