رزرو شما با موفقیت انجام شد. به زودی با شما تماس خواهیم گرفت. مبلغ پرداختی شما {جمع کل قیمت:11} می باشد. تاریخ ورود شما به هتل ساعت 14 روز  {تاریخ شروع اقامت:13} خواهد بود و در صورت عدم مراجعه هزینه ی یک شب، از مبلغ شما بخاطر کنسلی کسر خواهد شد